Avís Legal

1. – IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuaciónse les següents dades: l’associació titular d’aquesta website és Associació Alumni ADE + Dret, amb domicili al carrer Ramon Turró, 93 4 º 2 ª 08005 de Barcelona, ​​amb número de CIF: G-65.778.870 inscrita a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya i correu electrònic d’info @ alumniadedret . com.

2. – DRET D’INFORMACIÓ

En aplicació del que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1.999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD) posem en el seu conocimientoque les dades que vostè ens facilitarà en els formularis que trobarà a la web, seran incorporades, tal com vostè ens els cedeixi, a un fitxer informatitzat.
Els destinataris de la informació són tots els ens, persones físiques o jurídiques, necessaris per a la prestació del servei que ens sol · licita o per a la gestió internao externa d’aquest. En tots els casos, se li reconeixen els drets de consulta, accés, exclusió, cancel · lació, rectificació total o parcial i oposició en els termes previstos en el ordenament i, en especial a la LOPD i la LSSI.

3. – FINALITAT

Les dades que l’usuari facilita tenen com a finalitat gestionar la seva sol · licitud i la de mantenir permanentment informat.

4. – CONSENTIMENT DE L’USUARI

S’entendrà que l’usuari accepta les condicions establertes si prem el botó ‘ACCEPTAR’ que es troba en tots els formularis de recollida de dades.
Les dades personals recollides dels nostres usuaris són emmagatzemades en la base de dades abans descrita, que garanteix les mesures oportunes d’índole tècnica i estructural per prevenir la integritat i seguretat de la informació personal aportada.

5. – DRETS DE L’USUARI

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel · lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en la pròpia LOPD.
Aquests drets es poden fer efectius mitjançant correu postal a la següent adreça:

A / A: Alumni ADE + Dret
Edifici B – Campus de la UAB
08193 Barcelona

6. – SEGURETAT

Posem en el seu coneixement que el fitxer abans esmentat disposa d’un document de seguretat que compleix amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglamentode desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre , de protecció de dades de caràcter personal. (BOE núm. 17 de 19/1/2008) i ha establert tots els mitjans tècnics al seu alcancepara evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que vostè ens faciliti, sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat en Internetno són inexpugnables.

El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999, 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE 14/12/1999).

7. – NORMES D’ÚS DEL PORTAL

S’entendrà com a usuari a la persona que accedeix i utilitza aquest website. L’usuari pel sol fet de ser-ho accepta aquestes condicions d’ús.

7.1. – GENÈRIQUES

Queda prohibida la publicació en aquesta web continguts que atemptin contra els principis enumerats a continuació, reservant-se el titular del domini l’exercici de totes accionessean procedents en dret contra els responsables de la seva publicació:

La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional,
La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris,
El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circunstanciapersonal o social.
La protecció de la joventut i de la infància.
El respecte a l’autonomia de la voluntat de l’afectat
El respecte a la propietat intel · lectual del publicat
En general, el respecte a la legalitat vigent

7.2. – PARTICULARS

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del PORTAL. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o contenidos.En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual seráresponsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.
L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Associació Alumni ADE + Dret ofereix a través dels seus llocs web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no utilitzar-los per les finalitats enunciades en el punt anterior, a més de per:

Provocar danys en els sistemes físics i lògics de Associació Alumni ADE + Dret, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o cualesquieraotros sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Associació Alumni ADE + Dret es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no fossin adequats per a la seva publicació.
En qualsevol cas, Associació Alumni ADE + Dret no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

8. – PROPIETAT INTEL · LECTUAL I INDUSTRIAL

Associació Alumni ADE + Dret és titular de tots els drets de propietat intel · lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, de manera que tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l’ autorització expressa de Associació Alumni ADE + Dret.

9. – RESPONSABILITAT

Associació Alumni ADE + Dret no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presenciade virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control. Tampoc serà responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el domini de Associació Alumni ADE + Dret a través d’enllaços.

10. – MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA

Associació Alumni ADE + Dret pot modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sense previ avís, publicant les seves modificacions tal com aquí apareixen. Un cop modificades, les presents condicions deixaran de ser vigents sent substituïdes per la seva modificació.

11. – LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Associació Alumni ADE + Dret i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.